Datum: 13 mars, Söndag
Tid: kl 14.00
Plats: Lokal i Vilbergen (Vilbergsgatan 151)
Agenda: Se föredragningslista

Välkomna till Haga BGK:s årsmöte 2022. Mötet kommer att hållas i Vilbergen på adressen ovan.
Klubben bjuder på fika och smörgåstårta efter genomfört möte.
Möteshandlingar med ekonomiskt innehåll kan läsas under medlems fliken dokument (se länkarna RR, BR, Budget för 2022).
Verksamhetsberättelse för det gångna året kan läsas här.

Nomineringar för förtroendeuppdrag sker till valberedningen.
Avgående poster i styrelsen:
– Ordförande (Fredrik H)
– Ledamöter (Niclas och Christian)
– Suppleanter (Michael P och Patrik W)

Utöver dessa görs samtliga årsval, exempelvis uttagningskommitté, ungdomsansvarig, damansvarig, press- och webbansvarig osv.

Kontakta sammankallande i valberedningen Daniel Westholm (danjo811@gmail.com) vid frågor
eller om du vill nominera dig själv eller annan.
Förslag från valberedningen finns här

Betala medlemsavgiften innan årsmötet för röstberättigande.

Föredragningslista årsmöte 2022-03-13

 1. Mötet öppnas
 2. Prisutdelning
 3. Godkännande av föredragningslistan
 4. Beslut om årsmötet behörigen utlysts
 5. Val av mötesordförande
 6. Val av mötessekreterare
 7. Fastställande av röstlängd för mötet
 8. Val av två justeringsmän tillika rösträknare
 9. Genomgång av 2021 års verksamhetsberättelse
 10. Genomgång av ekonomisk årsredovisning
 11. Föredragning av revisionsberättelse
 12. Beslut om att bevilja styrelsen ansvarsfrihet
 13. Föredragning om det kommande årets verksamhet och budget
 14. Val av ordförande på ett år
 15. Eventuellt fyllnadsval av styrelseledamot på ett år
 16. Val av två styrelseledamöter på två år
 17. Val av två styrelsesuppleanter på ett år
 18. Val av två revisorer på ett år
 19. Val av kioskansvarig på ett år
 20. Val av tävlingskommitté på ett år (två eller tre personer)
 21. Val av uttagninngskommitté på ett år
 22. Val av ungdoms/rekryterings-kommitté på ett år (två eller tre personer)
 23. Val av damansvarig på ett år
 24. Val av pressombud och webbansvarig på ett år
 25. Val av valberedning på ett år (två stycken)
 26. Val av driftkommitté på ett år (två eller tre personer)
 27. Beslut om medlemsavgifter för 2023
 28. Motioner
 29. Övriga frågor
 30. Mötet avslutas

Kategorier: Nyheter